Image module
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini sigorta teminatı nisbetinde karşılanır. Poliçeye isteğe bağlı olarak ; Manevi tazminat talepleri, Dış görev, Meslek Hastalıkları, Servis aracı ile taşıma ve Yurt dışı iş kazaları riskleri de dahil edilebilir.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Bu poliçe ile işyeri faaliyeti ve varlığı sonucunda meydana gelebilecek bir kaza neticesinde

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya hastalanması
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar meydana gelmesi
    Durumunda poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, serbest , kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Sor. Sigortası Genel Şartları
İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde , sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumluluklar teminat altına alınmaktadır.

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Tehlikeli Mad. ve Tehlikeli Atık Mali Sor. Sigortası Genel Şartları
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alınmaktadır.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları